TOPlist
http://
www.vystavahradec.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
Home Novinky Propozice Přihláška Platby Doprava Sponzoři Kontakt Fotogalerie
Speciální výstava pro plemeno ČESKÝ HORSKÝ PES (s titulem CAJC ČR, CAC ČR, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOS, BOB )
49. KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ všech plemen kromě německých ovčáků

spojená s výstavami:
7:30 -  9:30      Přejímka psů
9:30 - 14:30     Posuzování v kruzích
Uzávěrka přihlášek:      I. uzávěrka: 31. 3. 2019            II. uzávěrka: 14. 4. 2019

Třídy:
 
třída štěňat
4 - 6 měsíců
 
třída dorostu
6 - 9 měsíců
 
třída mladých
9 - 18 měsíců
 
mezitřída
15 - 24 měsíců
 
třída otevřená
od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a získané tituly
 
třída pracovní
od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou (nutno doložit
certifikátem ČMKU nebo organizací ČMKU pověřenou)
 
třída vítězů
od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion,
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz,
Světový vítěz - uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
 
třída veteránů
od 8 let
 
třída čestná
od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion,
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Evropský vítěz,
Světový vítěz - uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Zadává se známka a pořadí, bez nároku na titul.
Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu o složených zkouškách, pro třídu vítězů a čestnou fotokopii záskaného ocenění - nebude-li doklad přiložen, bude jedinec zařazen do třídy otevřené ! Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
Tituly:
Vítěz třídy mladých, Vítěz mezitřídy, Vítěz třídy otevřené, Vítěz třídy pracovní, Vítěz třídy vítězů, Vitěz třídy veteránů, Krajský vítěz

Pro
speciální výstavu plemene český horský pes platí tituly dle výstavního řádu ČMKU: CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV, Nejlepší z opačného pohlaví - BOS, Vitěz plemene - BOB

Pro
klubovou výstavu plemene ruský černý teriér platí tituly dle výstavního řádu ČMKU:
Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlep
ší z čestné třídy, CAJC, CAC, res. CAC, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší mladý plemene - BOJ, Nejlepší veterán plemene - BOV, Nejlepší z opačného pohlaví - BOS, Vítěz plemene - BOB

Udělení titulů není nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý, resp. velmi nadějný nebo nadějný.

               Při neúčasti v závěrečných soutěžích nárok na věcnou cenu odpadá.
Soutěže:
 
Nejhezčí pár psů
pro psa a fenu stejného plemene, kteří byli na výstavě
posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele nebo
stejných spolumajitelů uvedených v PP
 
Chovatelská skupina
do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a
maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení
(min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na
výstavě posouzeni včetně FCI neuznaných plemen.
Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
 
Mladý vystavovatel - Juniorhandling

Věkové skupiny:
I. - od 9 do 13 let
II. - od 13 do 17 let
soutěží se se psem zapsaným v některé z plemenných
knih FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se
předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Získané
hodnocení se bodově nezapočítává do celostátní soutěže
o nejlepšího mladého vystavovatele roku. Podmínky
soutěže jsou zveřejněny ve výstavním řádu ČMKU.
 
Nejlepší štěně výstavy
do soutěže nastupují jedinci, ocenění známkou „velmi
nadějný 1“ ve třídě štěňat
 
Nejlepší dorost výstavy
do soutěže nastupují jedinci, ocenění známkou „velmi
nadějný 1“ ve třídě dorostu
 
Nejlepší junior výstavy
do soutěže nastupují jedinci, ocenění titulem „Vítěz
třídy mladých“ resp. „CAJC“*
 
Nejlepší veterán výstavy
do soutěže nastupují jedinci, kteří získali na výstavě
titul „Vítěz třídy veteránů“ resp. „Výborný 1“ ze
třídy vet.*
 
Nejlepší pes skupiny FCI
do soutěže nastupují jedinci ocenění titulem „Krajský
vítěz“ resp. „Nejlepší pes a fena“*, dle jednotlivých skupin
FCI
 
Nejlepší pes národních a FCI dosud
neuznaných plemen
do soutěže nastupují jedinci národních a FCI dosud
neuznaných plemen s titulem „Krajský vítěz“ resp. "Vítěz
spec. výstavy"*
 
Vítěz výstavy
soutěží mezi sebou Nejlepší jedinci jednotlivých skupin
FCI a Nejlepší pes národních a FCI dosud neuznaných
plemen
 
Soutěž jedinců předvedených ve třídě
čestné
do soutěže nastupují jedinci ocenění ve třídě čestné
známkou "Výborný 1"
 
* platí pro plemena: český horský pes  a
ruský černý teriér
Rozhodčí:
speciální výstava pro plemeno český horský pes:      Mgr. Zuzana Brotánková

klubová výstava pro plemeno ruský černý teriér:     Antonín Karban


pozvání k  posuzování krajské výstavy přijali:          Libuše Ubrová

                                                                                   Michala Štětinová
(skotský teriér)

                                                                                   Iuza Beradze

                                                                                   Milan Krinke

                                                                                   Robert Kubeš

                                                                                  Andraš Polgar (SRB)
Změna ev. doplnění dalších rozhodčích vyhrazena !
Doklady k účasti na výstavě:
Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán (pro tř. štěňat a dorostu)
Očkovací průkaz psa nebo pas pro malá zvířata (pet passport)
  Vstupní list
Veterinární podmínky:
  psi musí být v imunitě proti vzteklině dle platných předpisů
  všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi, za což odpovídá jejich majitel
  psi z ČR musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří v den výstavy
dosáhli stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené
psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů v areálu výstavy není dovoleno.
Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě posouzeni. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou
prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do
Pomocného registru. Z výstavy se vylučují: psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině
březosti, feny kojící a háravé, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady
exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí
posuzuje, dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a agresivní
vůči lidem nebo psům. Do areálu výstavy nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat
srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v
areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také
zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Je zakázáno hlasité
povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling). Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu
jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení
těchto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Neúčast přihlášeného psa
na výstavě z jakýchkoliv důvodů nemůže být důvodem k vrácení výstavního poplatku V případě, že by se
výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou
povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokyny výstavního výboru,
dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel souhlasí se
zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a na webových stránkách výstavy (www.vystavahradec.cz).
Pořadatel nebude využívat získané osobní údaje k jiným účelům než k organizaci a propagaci dané výstavy (viz.
GDPR) a nebude je poskytovat dalším osobám.
Protesty:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 800,- Kč a to pouze v průběhu výstavy (do ukončení posuzování ve všech kruzích). Protest podaný po skončení posuzování ve všech kruzích se neprojednává. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
Důležitá upozornění:
K přihlášce na výstavu je nutno přiložit oboustrannou FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU  psa, ve kterém je uveden majitel - platí pro VŠECHNY PSY přihlášené na výstavu! Pro třídu pracovní, vítězů a čestnou - viz. výše.
Od 01.03.2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Pes s kupírovanýma ušima tedy nemůže být ani vpuštěn do areálu konání
kynologické akce (výstavy)!
Program výstavy:
Klubová výstava pro plemeno RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (s titulem Nejlepší štěně, Nejlepší dorost, Nejlepší z čestné třídy, CAJC ČR, CAC ČR, Nejlepší pes / fena, BOJ, BOV, BOS, BOB, bez Klubového vítěze)
Propozice ke stažení:

   49. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 11. 5. 2019
  49. ročník KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ - 11. 5. 2019
PDF